ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

http://akso-mania.com/

Добре дошли в Интернет страницата на  http://akso-mania.com/  на  ЕООД „АКСО МАНИЯ“, ЕИК ТР 115947732, седалище и адрес на управление – гр. Асеновград, ул. „Драва“ № 16.

При ползване на интернет страницата на http://akso-mania.com/ , Вие  се съгласявате с  общите условия за ползване на интернет сайта и неговата политика за поверителност по отношение на  събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни.

  1. НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Доставчик е ЕООД „АКСО МАНИЯ“, ЕИК ТР 115947732, седалище и адрес на управление – гр. Асеновград, ул. „Драва“ № 16.

Потребители са ползватели на интернет сайт, които подават поръчки чрез сайта http://akso-mania.com/.

Поръчка, форма за поръчка – е формата чрез която се задават основните параметри за продажбата – вида на стоката, бройка и данни за ползвателя.

Индивидуален договор е договор е договор между доставчика и ползвател на сайта, избрал определена стока.

Лични данни – всяка информация относно идентифицирано физическо лице или такова, което може да бъде идентифицирано, която бива обработвана от Изпълнителя, в резултат на или във връзка с доставката на услугите, уговорени в Основния договор.

 

 

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между ЕООД „АКСО МАНИЯ“, ЕИК ТР 115947732, седалище и адрес на управление – гр. Асеновград, ул. „Драва“ № 16, телефон за контакти: 00359 32 67 41 22 и интернет страница: http://akso-mania.com/, наричано по-долу „Доставчик“ и ползвателите на уеб сайта, наричани  „Ползватели“ по повод ползване на интернет страницата за избор на предлаганите стоки и покупка на същите от Потребителите.

Общите условия предоставят информация на Ползвателите относно: доставчик, общи условия, условия на подаване на поръчки, начините на плащане, начини на доставка, право на отказ от ползвателя и заключителни разпоредби.

Общите условия важат за  Ползвателите на уеб сайта след като ги приемат изрично чрез изрична препратка към Общите условия при изпращане на поръчка чрез използване на формата за поръчки на уеб сайта като поръчаните стоки се предоставят само в съответствие с  Общите условия.

АКСО МАНИЯ ЕООД е създал тази интернет страница http://akso-mania.com/ за продажба на предлаганите в него стоки. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи, подгрупи и цени;

В страницата  към всеки вид стока  има линк за нея  и е налице  информация за  цената, основните характеристики на стоката, наличност, както и допълнителна информация, в това число информация за осъществяване на контакт с доставчика. „АКСО МАНИЯ“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики, както и за изчерпателност на предоставената информация.

 

Доставчикът предоставя, а Потребителите се задължават да използват интернет страницата   съгласно условията, описани в тези Общи условия.

 

  1. 3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ЕООД „АКСО МАНИЯ“, ЕИК ТР 115947732, в качеството си на Администратор на лични данни,  получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

„ЕООД „АКСО МАНИЯ“ е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва за несъвместим с тези цели.

Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни, промоционални цели и директен маркетинг.

„ЕООД „АКСО МАНИЯ“ обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните,  „ЕООД „АКСО МАНИЯ“няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни при поръчката, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „ЕООД „АКСО МАНИЯ“да заличи, коригира или изтрие негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които „ЕООД „АКСО МАНИЯ“ получава  при търговската продажба, се обработват и съхраняват от страна на „ЕООД „АКСО МАНИЯ“ в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ОБЩИ  ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

ЕООД „АКСО МАНИЯ“ е търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК ТР 115947732.

Седалище и адрес на управление:

гр. Асеновград, ул. „Драва“ № 16.

Търговски обект град Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 17, телефон за контакти: 00359 32 67 41 22 и интернет страница: http://akso-mania.com/.

ЕООД „АКСО МАНИЯ“ е търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията п вписвания с ЕИК ТР 115947732.

 

 

  1. СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР:

За поръчка на стока от Потребителя е необходимо същия  да се запознае с  Общите условия и да осъществи контакт с Доставчика чрез формата за поръчка.

Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят сключва договор за покупко-продажба на избраната стока с ЕООД „АКСО МАНИЯ“ след като направената поръчка се потвърди от страна  ЕООД „АКСО МАНИЯ“ по телефон или електронна поща,  и са приети параметрите на договора.

ЕООД „АКСО МАНИЯ“ има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката.

Потребителят следва да осъществи контакт с Доставчика като използва формата за поръчка. Във формата за поръчка се  попълват единствено име,фамилия, телефон, адрес, адрес на електронна поща, заглавие на съобщението и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Потребителя и да му бъде доставена поръчаната стока, предмет на индивидуалния договор. След натискане на бутона„Изпратете“ , потребителят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, че е съгласен   с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Договор се сключва в момента, в който Ползвателят получи потвърждение по телефон или ел.поща, че Доставчикът се съгласява да изпълни офертата съгласно  параметрите и настоящите Общи условия. При поискване договорът се оформя писмено, издава се фактура и  задължително касова бележка към всяка пратка, които се изпращат чрез куриерско дружество. С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Потребителят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя стока.

С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да достави заявената от Потребителя стока.

  1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕЗА ДОСТАВЕНИТЕ СТОКИ

Плащанията на доставките се извършват чрез наложен платеж и в брой.

Потребителят се задължава да заплати при доставката на ЕООД „АКСО МАНИЯ“  или на неговият представител/подизпълнител/куриер, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

Ползвателят се задължава да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактурата съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на фактурата.

 

7.ДОСТАВКА НА СТОКИ

Поръчаната стока се доставя с куриер, посочен от клиента, като  разходите за куриер се заплащат от клиента. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа  от потвърждение на поръчката от ЕООД АКСО МАНИЯ и е в  рамките до 5 работни ден. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на ЕООД „АКСО МАНИЯ“.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. ЕООД „АКСО МАНИЯ“ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

 

  1. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

В срок от 14 дни от сключването на договора, Ползвателят има право да се откаже от поръчаните стоки като уведоми за това Доставчика чрез изпращането на съобщение по имейл или телефон. Ползвателят се задължава да поеме всички разходи във връзка с упражняване на правото на отказ от поръчката като пощенски или куриерски разходи за връщане на документи, банкови такси за извършено плащане и други подобни. Ползвателят няма право на отказ в случай, че поръчаната услуга е била предоставена напълно.

 

9.ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Интернет сайта на АКСО МАНИЯ ЕООД  използва данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва при спазване на Общия регламент за защита на личните данни. Бисквитките се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. Ние ще използваме само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта http://akso-mania.com/.. Бисквитките позволяват да работим по-добре и по-ефективно, като бисквитките са идентифицини на вашия компютър, но не съдържат данни за лицето. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на определено съдържание. На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която позволява    ЕООД АКСО МАНИЯ да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобряване на предоставяните услуги.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички съобщения между Доставчика и Ползвателя с изключение на  поръчка на стока са  валидно извършени, ако са изпратени писмено. При промени в  адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения.

За неуредените въпроси в Общите условия се прилагат българското гражданско и търговско законодателство.

Споровете между  Доставчика и Ползвателя свързани с  Общите условия и сключените индивидуални договори се разрешават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се решават от компетентния съд.

Доставчикът има право да променя Общите условия, като промените се публикуват в интернет страницата и са в сила от датата на публикуването.